Essen University Hospital, Germany

 

Heidelberg University Hospital, Germany

 

Practice rooms, Austria